Pagdating ng mga amerikano labanan sa manila bay


pagdating ng mga amerikano labanan sa manila bay-28pagdating ng mga amerikano labanan sa manila bay-57

Simula sa pagkabata ay nahihirapan na si Marcos na makarinig na naging dahilan upang hindi siya makapagpatuloy ng pag-aaral.

Banayad magsalita at tahimik na bata, si Marcos ay isa nang ganap na kasapi sa Bataan.

Ang Angono noong 1939 katulad ng nakatala sa Bureau of Census and Statistics ay : Narito rin ang bilang ng relihiyon at bilang ng miyembro nito: Catholic (3,860), Aglipayan (16), Protestant (1), Buddhist (1), No religion ( 2), Not committed (16). Pinasinayaan noong Enero 1, 1939 ang bagong Municipalidad ng Angono, Probinsiya ng Rizal. Ang permanenteng munisipyo ay itinayo noong 1940 sa ilalim ni Mayor Domingo Villamayor sa lupang ibinigay ni Mr. Sa halip na magdiwang ng masayang pista nang araw na iyon, ang puso ng mga taga-Angono ay nabalot ng takot at kalungkutan.

Ang galing naman sa ibang rehiyon ay ang : Bicol (4), Bisaya (18), Iloco (14), Kapampangan (28), Pangasinan (5), Chinese (7) at Japanese (1). Itinalagang Alcalde Municipal ang Puno ng Partido Nacionalista at nagmamay-ari ng pukot na si Mr. Itinalaga bilang bise-Alkalde si Domingo Villamayor, isang dentista at kilala ring pinuno ng Partido Nacionalista sa Angono. Mariano Santos ng Pampanga na binili sa bahagi ng lupa ni Victoria Guido mula sa Hacienda. Pagkatapos ng Pearl Harbor, na tinawag ni Presidente F. Roosevelt na ang Pilipinas ay sinakop ng mga sundalo ni Emperor Hirohito sa ilalim ni Premier Hideki Toho at General Masaharu Homa.

Nahalal sa nasabing eleksiyon ang mga sumusunod: Dr. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, kawalan ng kapanatagan, kalupitan ng mga kaaway, gutom at panganganib ng buhay, nanatili silang nangangapit sa kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoon.